Kandhari Murgh Tikka

  • Address
  • Kiyan, Dusit Devarana, 21st Milestone, Samalkha, IGI Airport, Delhi
  • Website
  • Coming Soon